2011 - 2012

Έγκριση εκπαιδευτικών επισκέψεων ενηλίκων στo ΚΠΕ Λιθακιάς

Εγκρίνουμε τις εκπαιδευτικές…

 
 

Εγκρίνουμε τις εκπαιδευτικές επισκέψεις των επαγγελματικών ομάδων ενηλίκων -εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης- που αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 1 στο ΚΠΕ Λιθακιάς. Οι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί ως προς την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σκοπός των επισκέψεων τους στο ΚΠΕ Λιθακιάς είναι η πρακτική τους εξάσκηση μέσω βιωματικών εργαστηρίων. Για το λόγο αυτό θα συνοδεύονται από περιβαλλοντικές ομάδες μαθητών των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Το ΚΠΕ οφείλει να ενημερώσει σχετικά τις σχολικές μονάδες και τις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης.
O αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μέχρι τρία άτομα, μετά από έγκαιρη συνεννόηση με το ΚΠΕ.
Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (KΠΕ).
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ για τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων. Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τα συμμετέχοντα σχολεία.
Συν. Πίνακας Εκπαιδευτικών, σελ δύο (2)

επισκέψεις σχολείων 2012

Διαχείριση απορριμμάτων- ανακύκλωση- κομποστοποίηση

Το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στο…

 
 

Το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ –ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ EΝΗΛΙΚΕΣ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ. ) και εθνικών πόρων προγραμματίζει, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Ν. Ζακύνθου και το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, σεμινάριο εκπαιδευτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου (με προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε. στα σχολεία τους) με θέμα:

«Διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση- κομποστοποίηση»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Μαρτίου 2012 στη Ζάκυνθο και στις αίθουσες του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου.

Το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη και απαιτεί άμεσες λύσεις. Ο όγκος των απορριμμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Οι ολοένα αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες και οι αλλαγές στους παραδοσιακούς τρόπους διαχείρισης αποβλήτων εντείνουν το πρόβλημα. Η εξεύρεση χώρων ταφής των απορριμμάτων αποτελεί μόνιμο σημείο σύγκρουσης στις τοπικές κοινωνίες και σταθερό πονοκέφαλο για τους…. Δημάρχους.
Η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για την κατά το δυνατό μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.
Τα ποσοστά ανάκτησης- ανακύκλωσης υλικών στη Ζάκυνθο είναι απογοητευτικά. Η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, στα θέματα αυτά, της κοινωνίας της Ζακύνθου είναι επιβεβλημένη. Η εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπ/κών της Ζακύνθου στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και η ευαισθητοποίηση τους ώστε με την υλοποίηση κατάλληλων περιβαλλοντικών δράσεων στα σχολεία να συμβάλλουν στην κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος από τους μαθητές του νησιού μας και την ανάπτυξη απαραίτητων στάσεων και συμπεριφορών για την αντιμετώπισή του.

αίτημα έγκρισης σεμιναρίου

Πίνακας επιλεχθέντων σχολείων Π/θμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός εμβέλειας του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου

Έγίνει αποστολή στις κατά τόπους…

 
 

Έγίνει αποστολή στις κατά τόπους Διευθύνσεις των σχολείων που επιλέχθηκαν για τα πολυήμερα προγράμματα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου, του πίνακα με τα επιλεχθέντα σχολεία Π/θμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός εμβέλειας. Η έγκριση θα δοθεί από τις κατά τόπους Διευθύνσεις. Τα σχολεία θα λάβουν ενημερωτικό υλικό σχετικά με την επίσκεψη τους στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου.                             

Πίνακας επιλεχθέντων σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός εμβέλειας

Στις 07/02/2012 έγινε αποστολή…

 
 

Στις 07/02/2012 έγινε αποστολή στο ΥΠΔΒΜΘ, του πίνακα με τα επιλεχθέντα σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός εμβέλειας. Η έγκριση αναμένεται μετά από 20 μέρες περίπου. Τα τακτικά σχολεία θα λάβουν ενημερωτικό υλικό σχετικά με την επίσκεψη τους στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου.